Marchesini Gomme
Via Germania 6
37024 – Negrar
Tel. 045.7500219
marchesini.gomme@tin.it