Gommauto Ambrosiana
Via Pola 28/A
20096 – Pioltello
Tel. 02.92160996
info@gommautoambrosiana.it
www.gommautoambrosiana.it